W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. Fundacja realizuje projekt objęty grantem „Senior młody duchem” nr 2/GNGO/2022-42 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddzialania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Głównym celem projektu jest wzrost usług społecznych wspierających łagodzenie skutków powstałych w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

1. Zrzeszanie seniorów w ramach Klubu Seniora.

2. Zwiększenie świadomości seniorów na temat skutków zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19.

3. Zwiększenie świadomości seniorów w zakresie odżywiania a także zależności między odżywianiem a aktywnością fizyczną.

4. Wzrost aktywności fizycznej wśród seniorów.

5. Wzrost aktywności społecznej seniorów w sferze kultury.

6. Wzrost integracji i reintegracji seniorów w grupie rówieśniczej i około rówieśniczej, a także zawiązanie nowych znajomości (wartość dodana projektu).

Planowane efekty: Usługa opiekuńcza realizowana w formie klubu seniora dla 20 osób - seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 zamieszkujących na terenie powiatu M. Toruń w okresie styczeń - marzec 2023 r.
Wartość projektu: 29 244,94 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 24 858,20 PLN
Zobacz galerię zdjęć z realizacji projektu:

Adres

Fundacja Królewskie Dziedzińce
ul. Adama Mickiewicza 47/25
87-100 Toruń
NIP 956-232-41-90
KRS 0000672236
REGON 366967603

Kontakt


+48 609 428 836

Wsparli nas
Nova Trading S.A. Lasy Państwowe Gmina Miasta Toruń PPU TUGA Sp. z o.o. Fundacja New Story eXolvo
Fundusze Europejskie